Polityka prywatności i plików cookies

§ 1 Definicje

 1. Administrator danych osobowych, Administrator, ADO – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Aplikacja Mobilna, Aplikacja – aplikacja mobilna eLeader Mobile Visit.
 3. Podmiot Przetwarzający, eLeader eLeader Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 16, 20-701 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193608.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis Internetowy, Serwis – platforma webowa eLeader Mobile Visit.
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu Internetowego lub aplikacji mobilnej eLeader Mobile Visit.

§ 2 Przedmiot Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wprowadzonych do Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej eLeader Mobile Visit przez administratora tychże danych oraz Użytkowników.
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Podmiotem Przetwarzającym dane osobowe w Serwisie Internetowym jest eLeader Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych zawartej z ADO.

§ 3 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. eLeader zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników poprzez wprowadzone środki techniczne i organizacyjne.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się zgodnie z zachowaniem wymogów wynikających z RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO.
 3. Serwis Internetowy oraz Aplikacja Mobilna rejestruje za pomocą logów systemowych każdą aktywność Użytkowników, w szczególności operacje wprowadzania, modyfikowania oraz usuwania danych.
 4. eLeader jest uprawniony do wykorzystania zgromadzonych w Serwisie oraz Aplikacji Mobilnej danych osobowych w celu zapewnienia obsługi i zarządzania kontem Użytkownika oraz rozwiązywania problemów technicznych.
 5. W przypadku korzystania przez eLeader z usług podmiotów przetwarzających, eLeader będzie wymagał wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 4 Mechanizm cookies

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. eLeader wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz sterujące zachowaniem aplikacji.
 3. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje w celu utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej:

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. eLeader będzie przetwarzał dane osobowe w Serwisie oraz Aplikacji Mobilnej:a) nie dłużej niż przez czas trwania umowy powierzenia danych, o której mowa w § 2 ust. 2,b)  w stosunku do danych, o których mowa w § 2 ust. 3 – przez okres trwania stosunku pracy/współpracy lub do czasu zrealizowania umowy.
 2. eLeader zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszej Polityki. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji, zostaną one udostępnione w Serwisie.
 3. Niniejszy dokument Polityki wchodzi w życie z dniem 24.09.2021 roku.